Whitley Bay Masonic Hall, Norham Road, Whitley Bay, NE26 2SE